Odpowiedzialność

Odpowiedzialność, którą realizujemy przez:

  • prowadzenie poszerzonej obserwacji dzieci z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi diagnostycznych,
  • ewaluację pracy nauczycieli i planowanie priorytetów pracy na następny rok szkolny,
  • udział w cyklicznych radach szkoleniowych, szkoleniach i warsztatach,
  • diagnozowanie potrzeb edukacyjnych, społecznych i emocjonalnych dziecka wraz ze wskazaniem rozwiązania,
  • współodpowiedzialność za rozwój i wychowanie młodego człowieka,
  • rozwijanie inteligencji emocjonalnej i intelektualnej dziecka, dając solidne podstawy szkolne,
  • posiadane doświadczenie, systematycznie rozwijane od 2008  roku.